BG 190 T/TA-5

HBM Nobas Motorgrader BG 190 T/TA-5