BG 160 T/TA-5

HBM Nobas Motorgrader BG 160 T/TA-5